Skip links

 

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Kariera OdNowa

 

&1 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sprzedawca –Małgorzata Dziubała, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kariera OdNowa Małgorzata Dziubała , wpisaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, Alternatywy 4/129, 02-775 Warszawa, NIP 7821346884, REGON 146814962

Sklep – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Sprzedawcą a Kupującymi w transakcjach sprzedaży Produktów zamieszczony w sieci Internet pod adresem www.karieraodnowa.pl

Kupujący – każda osoba nabywająca Produkt za pomocą Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Materiały – jeden lub kilka plików komputerowych zawierających pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.

Materiały Dodatkowe (Bonusy) – jeden lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.

Darmowe materiały – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Sprzedającego na rzecz Kupującego, za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

&2. Informacje o sprzedawcy

 

 1. Właścicielami Sklepu są Małgorzata Dziubała prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kariera OdNowa Małgorzata Dziubała, ul. Alternatywy 4/129, 02-775 Warszawa, NIP 7821346884, REGON 146814962
 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez Internet elektronicznych produktów w postaci pliku elektronicznego tj. e-booków; workbooków, kursów online oraz prowadzonych online konsultacji i szkoleń oraz innych materiałów marketingowo-szkoleniowych. Sklep nie prowadzi sprzedaży egzemplarzy książek w formie papierowej.
 3. Kontakt ze Sklepem odbywa się przez pocztę elektroniczną: malgorzata@karieraodnowa.pl

 

 • 3. Produkty Sklepu.

 

 1. W interesie Kupującego jest przed złożeniem zamówienia, dokładne zapoznanie się z opisem i informacjami o produktach ( e-bookach, szkoleniach i innych), widocznymi po kliknięciu na ich nazwę. Sklep nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego tego obowiązku.
 2. E-booki i workbooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie Kursy online udostępniane są w formie plików komputerowych w formacie PDF oraz videoprezentacji w formie mp4.
 3. Konsultacje i szkolenia online prowadzone są w sposób określony w ofercie.

 

 • 4. Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia

 

 1. W terminie 14 dni od daty Rejestracji w Serwisie, lub od daty zakupu Produktu, w zależności która z czynności nastąpiła jako pierwsza, Użytkownik będący konsumentem ma prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy bez podania przyczyny. Jednak prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który dokonał zakupu Produktu online, lub innych treści cyfrowych w serwisie zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Kupujący przed zakupem e-booka, powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza go odtwarzać, obsługuje format, w jakim jest on zapisany.

 

& 5. Składanie zamówienia.

 

 1. Kupujący może dokonać zamówienia przez całą dobę tj. dwadzieścia cztery godziny. W celu złożenia zamówienia należy:

a/ zarejestrować się w sklepie,

b/ wybrać produkt za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”,

c/ wybrać polecenie „KUPUJĘ I PŁACĘ” oraz wybrać sposób płatności za zamówienie ( przelewy24),

d/ dokonać płatności.

 

 • 6. Metody płatności.

 

 1. Płatności odbywają się za pośrednictwem firmy przelewy24.
 2. Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia wysyłając na wskazany przez Kupującego w czasie rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Dostarczenie produktów odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne. Wyjątek stanowią szkolenia lub konsultacje online, odbywające się w miejscach określonych w ofercie.

 

 • 7. Warunki realizacji zamówienia.

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie otrzymania przez Sklep potwierdzenia z firmy przelewy24 informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sklep prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego w czasie rejestracji, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione produkty oraz indywidualnym linkiem umożliwiającym pobranie zakupionego produktu.
 3. Link pozostanie aktywny tylko przez dwanaście godzin od momentu pierwszego kliknięcia w niego. W związku z tym Kupujący powinien pobrać plik z zakupionym produktem w czasie dwunastu godzin liczonych od momentu kliknięcia w ten link.
 4. Po pobraniu pliku z zakupionym produktem link przestaje być aktywny, a zamówienie zostaje uznane, jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy produkt został prawidłowo pobrany, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Sklepu.
 5. W przypadku nieotrzymania e-maila, o którym mowa w ust. 2, Kupujący w pierwszej kolejności jest obowiązany sprawdzić folder „spam”, w celu ustalenia, czy nie znajduje się w nim e-mail. Jeśli taki e-mail nie znajduje się w folderze „spam”, Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem i przedstawić dokument potwierdzający zapłatę za dokonane zakupy.
 6. Kupujący nie ma prawa udostępniać linku osobom trzecim.

 

 • 8. Ceny

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek od towarów i usług – VAT
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów znajdujących się w ofercie, jak również do wymiany oferty, czyli wprowadzenia nowych produktów i wycofywania starych; przeprowadzania, modyfikacji oraz odwoływania akcji marketingowych na stronach Sklepu.
 3. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży może przeznaczona być ograniczona ilość produktów. Realizacja zamówień nastąpi w takim przypadku według kolejności wpływania potwierdzonych opłat, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 4. Ceną wiążącą jest cena podana podczas składnia zamówienia na podstronie ”Koszyk”.
 • 9. Faktury VAT.

 

 1. Sklep wystawia faktury VAT na zakupione przez Kupującego produkty automatycznie po każdym zamówieniu. Tym samym Klient zgadza się na wystawienie faktury elektronicznej w formacie PDF.
 2. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za produkt i wysłana automatycznie po otrzymaniu informacji przez Sklep o dokonaniu płatności przez Kupującego.
 3. Akceptacja regulaminu oznacza automatycznie zgodę na elektroniczne dostarczenie faktury VAT, bez podpisu, w formacie PDF, drogą mailową.

 

 • 10. Bezpieczeństwo i ochrona prawa autorskiego.

 

 1. Wszystkie produkty oferowane przez karieraodnowa.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Kupujący upoważniony jest do korzystania z produktów zakupionych w Sklepie lub udostępnionych przez jego właścicieli bezpłatnie, tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie jest uprawniony do dzielenia się i udostępniania produktów zakupionych w kreatywnybutikone.pl osobom trzecim.
 3. Kupującemu zabrania się :

a/ rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych w karieraodnowa.pl w całości lub we fragmencie bez zgody autorki,                                           b/ wykorzystywania zakupionych produktów w karieraodnowa.pl w celach komercyjnych,                                                                                                             c/ modyfikowania produktów zakupionych w kareiraodnowa.pl

 1. W przypadku wykrycia sytuacji, w której wykorzystanie produktów zakupionych w pl jest sprzeczne z prawem, właściciele mogą zdecydować się na roszczenia z tego tytułu względem Kupującego.

 

 • 11. Reklamacje.

 

 1. Kupujący może zgłosić reklamacje na: kontakt@karieraodnowa.pl w przypadku, kiedy:

a/ zakupiony produkt okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się,                 b/ Kupujący dokona zapłaty ze produkt, a nie zostanie wysłany mu link aktywacyjny.

 1. W takich przypadkach kareiraodnowa.pl wyśle zakupiony produkt na mail wskazany przez Kupującego.

 

 • 12. Darmowe materiały.

 

 1. Darmowe materiały oznaczone, jako „PORADNIKI FREE”, nie stanową oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i mogą się zmieniać.

 

 • 13. Dane osobowe.

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

 • 14. Postanowienia końcowe.
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Regulamin wchodzi w życie od dnia 8.01.2021 r.